Alapító okirat

 

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ában biztosított jogkörében eljárva a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §, a módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1.) Az intézmény neve:
 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár


2.) Székhelye:
4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 1. sz.


3.) Az intézmény alapítója, címe:
Balmazújváros Községi Tanács, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.


4.) Az alapítás ideje: 1954

Az alapító határozat száma,

kelte: --- /1954. --


5.) A fenntartó és irányító szerv neve, címe: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.


6.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: nyilvános könyvtár
Alaptevékenysége: közművelődési könyvtár
TEAOR száma: 9101 – könyvtári, levéltári tevékenység
Szakágazati szám: 910100


7.) Könyvtár feladatai:  

- általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása Balmazújváros területén;
 -könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása;
 - dokumentumok, információcserék biztosítása;
 - rendezvények szervezése;
 - máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások biztosítása;
 - iskolarendszeren kívüli szakmai, és nem szakmai oktatás;
 - az eMagyarország Pont és az Európai Információs Alpont, Teleház működtetése;

Ellátandó alaptevékenysége:


A szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-től682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812100 Általános épülettakarítás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése


8.) Az intézmény jogállása:
önálló jogi személy

9.) Az intézmény típusa:
közművelődési könyvtár

10.) Gazdálkodási jogköre:
önállóan működő költségvetési szerv

11.) Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon, és vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogra a városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

13.) Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
A pénzügyi-gazdasági feladatait Balmazújváros város Polgármesteri Hivatala, mint önálló költségvetési szerv látja el.

14.) A vezető kinevezésének rendje:
Az intézmény élén vezető áll.

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján a Képviselő-testület, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre bízza meg a vezető feladatok ellátásával (1997. évi CXL. törvény, 1992. évi XXXIII. törvény valamint 150/1992 (XI. 20) Korm. rendelet alapján.) Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört, vezető megbízás, felmentés, vezető megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében az irányító szerv, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

15.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok :
a fenntartó által engedélyezett állományi létszámkeret alapján az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, s az ennek végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.))Korm. rendelet, a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet, valamint az 1992. évi XXII. Munka Törvénykönyve alapján.

16.) Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az igazgató, akadályoztatása esetén a vezető által megnevezett személy.

Záradék: A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 308/2011. (IX.14.) számú határozatával hagyta jóvá.

Balmazújváros, 2011. szeptember 14.