Stratégiai terv

 

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár stratégiai terve

Elõszó

A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt. illetve a mindenkori országos stratégiai tervet. A könyvtár helyét, feladatát, szerepét a város nyilvános könyvtári ellátásában. A könyvtár stratégiai terve határozza meg a könyvtár minõségpolitikáját és minõségirányítási rendszerét. A stratégia a jövõalkotás eszköze. Célja az intézmény hosszú távú célkitûzéseinek és szándékainak rögzítése, ezek megvalósításához szükséges anyagi és humán erõforrások számbavétele. A célok eléréséhez szükséges cselekvési program megfogalmazása.


Jövõkép


Az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyûjtõ, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. A Városi Könyvtár a következõ 5 évben lényeges szerepet fog betölteni az információkat szolgáltató intézmények között. Megõrzi hagyományos könyvtári funkcióit is. Több mint 150 ezer látogató keresi majd fel. Bõvül a felhasználók köre (diákok, tanulók, nyugdíjasok, vállalkozók, pedagógusok, szabadidõt eltöltõk, felnõtt tanulók, intézmények-ben dolgozók, közigazgatásban dolgozók, civil szervezetek). Szolgáltatásai iránt minden korosztály érdeklõdik. Legtöbben továbbra is a különbözõ dokumentumok kölcsönzéséért, illetve a helyben használatért keresik fel az intézményt. Ezen dokumentumok mellett azonban egyre növekszik az elektronikus dokumentumok, adatbázisok száma, nõ a CD-ROM kínálata, az Internet használata is általánosan elterjedt lesz. Sok felhasználó már a saját otthonából is igénybe fogja venni némely szolgáltatásunkat. Jelentõs szerepet vállal az emberek közérdekû in-formációkkal való ellátásában, az igényekhez alkalmazkodó új szolgáltatások bevezetésében. A könyvtár teret biztosít a modern technikának, a színvonalas, személyes, bensõséges elõadásoknak, az elmélyült tanulásnak, rendezvényeknek. Nagymértékû válto-zások következnek be a humán erõforrás területén is. A könyvtár mûködése szempontjából továbbra is a költségvetési források lesznek a legbiztonságosabbak, de minden más lehetõséget is meg kell ragadni, hogy minél nagyobb anyagi erõforrást tudjon megszerezni különbözõ forrásokból.


Küldetésnyilatkozat


Kapcsolódva a hazai könyvtári terület küldetésnyilatkozatában megfogalmazottakhoz, a Városi Könyvtár az alábbiakban fogalmazza meg és teszi közé küldetésnyilatkozatát. A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történõ szabad és korlátlan hozzáfé-rés biztosításával a könyvtári rendszer egésze legyen alkalmas. A könyvtári ellátásban azoknak a prioritásoknak kell érvényesülniük, amelyek a könyvtárhasználókat és a szolgáltatásokat helyezik elõtérbe, amelyek az Európai Unió országai közül a jó könyvtárüggyel rendelkezõket meghatározzák.

Feladatok

Fentiekbõl következik:

 A szolgáltatások színvonalának minõségi fejlesztése

- Támogatni kell az élethosszig tartó tanulást, a szolgáltatások bõvítésével

- Javítani kell a környezeti feltételeket, hogy azok megfeleljenek a jelentkezõ új igényeknek - A könyvtári szolgáltatásokban is biztosítani kell a folyamatos minõséget.

 

Környezeti tényezõk és hatások


A könyvtárak szerepe az elmúlt években igencsak megváltozott. Az EU országaiban az élethosszig tartó tanulás, az "életre tanulás", az átképzés központi helyévé vált a könyvtár. Ez a funkcióbõvítés mind a politikai hatalom, mind a társadalom egésze számára új lehetõ-ségként jeleníti meg a könyvtárakat, amire a könyvtáraknak a szolgáltatások bõvítésével kell válaszolniuk. A felsõoktatás szerepének növekedése következtében megnõtt a hallgatói létszám, ennek következtében statisztikailag is kimutatható, hogy ezen csoportból is megnövekedett a könyvtárhasználók száma. A megnövekedett létszámú használó egyre több könyvtári szolgáltatást igényel. Megváltozott a kommunikációs és információs technológia is, a könyvtárak a használóik számára olyan információs és kommunikációs lehetõségeket nyújtanak, amelynek eredményeként lehetõvé válik, hogy az éppen adott könyvtár szolgáltatásain kívül a használók egy virtuális könyvtárban barangolhassanak a világ legjelentõsebb könyvtári állományai és információi között. A közmûvelõdési könyvtárak is jelentõs változáson mentek keresztül. Az élethosszig tartó tanulást, a továbbképzést, átképzést dokumentumaival, az információkkal és a segítõ - "információ menedzser" - a könyvtáros révén ennek aktív részese. Tanúi lehetünk annak, hogy egyre nõ a ODR szerepe, melynek alapelve, feladata lehetõvé tenni, hogy az igényelt dokumentumot a könyvtárhasználó minél elõbb megkapja függetlenül mind az igénylõ, mind a dokumentum hollététõl. A költségvetési források egyre szûkülnek, egyre nagyobb szerepük lesz a pályázatok által megszerezhetõ pénzforrásoknak, e nélkül ma már igen nehezen tudnák a könyvtárak ellátni feladatukat.


A fentieket levetítve könyvtárunkra, az alábbiak állapíthatók meg:

 Nõ a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevõk száma

- Változnak az elvárások, új igények jelennek meg

- Új szolgáltatásokat kell (kellett) bevezetni (fax, spirálozás, színes másolás, stb.)

- Egyre többen veszik igénybe az elektronikus információkat (korszerûsíteni szükséges a technológiát (hálózat, sávszélesség)

- Szükség van a munkatársak folyamatos képzésére, önképzésére, hogy meg tudjanak felelni a használók által elvárt igényeknek (tájékoztatás, minõségi szolgáltatás, új szolgáltatás, Internet)

- Meg kell gyõzni a fenntartót, hogy a város lakóinak igenis szüksége van a könyvtári ellátásra, mivel mûködõ forrásai nem teszik lehetõvé a nagyarányú fejlesztéseket és más prioritásokat jelöl meg, ugyanakkor a könyvtári törvény kötelezõ feladatává teszi a könyvtári ellátást.

A célok és a fejlesztendõ kulcsterületek meghatározása


Cél egy olyan könyvtárat mûködtetni, amely segíti a használókat és potenciális használókat abban, hogy eligazodjanak az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozásban, biztosítsa számukra a dokumentumokhoz való hozzáférést (ODR) lehetõséget kell adni a helyi és országos információkhoz való hozzájutáshoz (a telematikai fejlesztések továbbvitelével). A dolgozók folyamatos képzésével, továbbképzésével megteremteni azt a tudásbázist, amellyel mindez lehetõvé válik. A felhasználóképzés folyamatossá tétele.
 

Stratégiai terv, SWOT elemzés

Erõsségek

A fejlesztést befolyásoló tényezõk A Városi Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része

 • A lakossági könyvtári ellátás helye
 • Része a város közmûvelõdési, közgyûjteményi rendszerének
 • A központi költségvetés támogatja az állománygyarapítást és a telematikai fejlesztéseket
 • A város önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról
 • A munkatársak döntõ része szakképzett
 • A dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított
 • A számítógépes feldolgozottság a könyvek tekintetében szinte teljes körû
 • Megfelelõ számú olvasói terminálok biztosítják az elektronikus katalógus használatát
 • Az Internet elérhetõség szolgáltatásként biztosított
 • Saját és vásárolt adatbázisok - A könyvtár szolgáltatásai az Interneten
 • A rendezvények, vetélkedõk, kiállítások az olvasás, az irodalom és a kultúra népszerûsítését szolgálják.

Gyengeségek

 • Mûködési feltételek
 • Zsúfoltság, raktár hiánya
 • A feladatokhoz szükséges tárgyi eszközök és technikai berendezések amortizációját nem követi állandó fejlesztés (anyagi erõforrások hiánya)
 • A szakmai feladatok szinte kizárólag csak pályázati támogatásból lehetségesek
 • A sokrétû tevékenységhez kevés a személyi feltétel
 • A könyvtár mindennapjaiban kevéssé van jelen a marketing szemlélet
 • A szolgáltatások elsõsorban a jelenlegi könyvtárhasználók igényeire koncentrálódnak.

Lehetõségek

 • A minõségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása
 • Folyamatos pályázati aktivitás, az önrész vállalásának lehetõségével
 • A gyûjtemény új médiumokkal való gyarapítása
 • Új célcsoportok megnyerése
 • Új szolgáltatási formák bevezetése
 • Az oktatás különbözõ szintjeinek és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek a megteremtése
 • A használókkal partnerkapcsolat kialakítása, az információ-visszakeresés.

Veszélyek

 • A mûködési feltételek nem javulnak
 • Az adminisztrációs kötelezettségek növekedése várható
 • A fenntartó nem biztosít elegendõ forrást a megnövekedõ szakmai feladatokra, a technikai fejlesztésekre, mûködtetésükre, karbantartásukra
 • Az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a teljes rendszer mûködését veszélybe sodorhatja
 • Az állomány tudatos rongálása és a lopások számának növekedése.

Prioritások

 • A JADOX elektronikus könyvtári rendszer lehetőségeinek minél szélesebb körű kihasználása.
 • A könyvtári infrastruktúra fejlesztése az integrált könyvtári rendszer alkalmazásának és a közös katalógus mûködtetésének feltételeként.